top of page

PRIVACYVERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelaar een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Ik doe mijn best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

  • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens

  • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Ik ben gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website.

Alleen ik als uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van mijzelf (na uw toestemming), hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ev. e-mailadres) is zichtbaar voor een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie. Het inhoudelijke deel is niet in te zien door deze persoon.

PRIVACYBELEID

Hieronder vindt u de gegevens die voor Tai Yin Acupunctuur van toepassing zijn.

Contactgegevens zorgverlener en ook verantwoordelijke voor de gegevensbescherming:

Fenanja Bouman
Meester Verbernestraat 40
7554 MD Beckum
06 27560378 | www.taiyin.nl | info@taiyin.nl

De doelstellingen waarvoor de gegevens vastgelegd worden, betreffen: paramedische behandelingen, verwijzing, administratie, maken van afspraken, innen van consultkosten, facturering, voldoen aan wettelijke verplichting (belastingaangifte).

De volgende gegevens worden in uw dossier genoteerd: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, zorgverzekering en -nummer, BSN, medische gegevens, relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bv. Relatie, kinderen, woon- en werksituatie, sport, etc.), contactgegevens huisarts.


Bij minderjarigen jonger dan 16 jaar komt dit overeen en worden ook de gegevens van de ouders genoteerd (NAW, e-mailadres), evenals toestemming van beide ouders.

Bewaartermijn medisch dossier: 15 jaar na de laatste wijziging/toevoeging.

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden, uiteraard alleen met uw toestemming, om andere zorgverleners te informeren, bv als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Indien het nodig is om vanwege een andere reden gebruik te maken van uw gegevens, wordt om uw toestemming gevraagd.

Op de zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd. Het gaat om uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN, datum van de behandeling, type behandeling, prestatiecode (24104 acupunctuur) en de kosten van het consult.

UW RECHTEN ZIJN

  • Bij de intake vraag ik om uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;

  • Ik noteer uw toestemming in uw dossier;

  • Ik noteer niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;

  • U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*;

  • U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*;

  • U heeft het recht om een klacht bij mij* in te dienen over hoe ik met uw persoonsgegevens omga en bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

  • Ik wijs u op het privacybeleid en waar u deze kunt vinden.

Het administratiekantoor dat de jaarrekening maakt, heeft geen inzage in uw dossier, wel in de NAW gegevens. Deze personen zijn bekend met de regels m.b.t de privacybescherming en hebben een geheimhoudingsplicht.

Met betrekking tot contact per e-mail wordt gebruik gemaakt van een standaard beveiligde verbinding. Uw dossier, zowel digitaal als de papieren versie, zijn technisch beveiligd. De praktijk beschikt over een protocol datalekken.

De dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen. Bv WGBO, Wkkgz, AVG.

* Mijn gegevens staan bovenaan dit privacybeleid

bottom of page